Pædagogisk fundament

På Rosenholm arbejder vi ud fra et fast, pædagogisk fundament. På denne side kan du læse mere om de forskellige tilgange.

Neuropædagogik

På Rosenholm benytter vi neuropædagogiske tilgange og iagttagelser til at afdække borgerens stærke og svage sider. Vi afdækker også den enkeltes udviklingspotentiale på områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion.

I dagligdagen anvendes denne viden til at give borgeren mulighed for at udvikle og trække på sine stærke sider, mens der understøttes og kompenseres på de svage via personalets tilgange. Dette for at opnå så høj en grad af selvhjulpenhed og indflydelse i eget liv som muligt, og for en god oplevelse af at ting lykkes - at blive anerkendt.

Kommunikation

På Rosenholm bruges Tegn til Tale som understøttelse til det talte sprog og som en aktiv del i hverdagens kommunikation med en del af borgerne.

Kommunikation er udgangspunktet for fælles samspil. Vi mener, at alle har ret til at blive hørt og forstået på deres "sprog". Derfor vægter vi kommunikation højt.

Da borgerne har forskellige udtryksformer, benytter vi flere metoder for at give og styrke den enkeltes "sprog". Metoden kan således være anvendelse af "Det talte sprog", kropssprog, mimik, Tegn til Tale, billeder, piktogrammer med mere.

Der kan forekomme individuelle kommunikationsredskaber, eventuelt indenfor IT (iPad med mere).

KRAP

KRAP er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker, ved en systematisk inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer, samt ved en udpræget vægt på det positive - det, der virker.

Anerkendelse bidrager til at skabe en kultur, hvor vi har fokus på individuelle styrker, ressourcer og kvaliteter. Det vil sige, at det er i orden at være, som man er. Det betyder ikke, at alt automatisk bliver anerkendt. Der må være grænser for, hvad der kan anerkendes, for at ægte anerkendelse bliver muligt. Men man får et positivt medspil.

Det ligger endvidere i KRAP, at vi bygger på en konstruktivistisk forståelse af mennesket i dets miljø.

LA2

LA2 er en samtale- og reflektionsmetode, der har fokus på at forstå borgerens "indefra" perspektiv og ønsker at kende borgerens ressourcer og belastninger. Samtidig er LA 2 også en udredningsmetode, der beskriver den fagprofessionelles "udefra" perspektiv. Disse to perspektiver kvalificerer hinanden i LA2. 

LA2 er inspireret af Low Arousal tilgangen. Det har til formålet at fremme borgerens trivsel, og er en metode, som forholder sig til både forebyggelse, håndtering og læring af udadreagerende/uhensigtsmæssig adfærd. En bedre trivsel ved borgeren, vil mindske udadreagerende/uhensigtsmæssig adfærd.

Dokumentation

Vi bruger Cura, som danner grundlag for dokumentation og tværfagligt samarbejde omkring den enkelte beboer/bruger.

Der udarbejdes pædagogiske handleplaner og evalueringer ud fra "Bestilling af social indsats" samt diverse anden lovgivningsmæssig dokumentation.

Dekorativt billede

spidsepladser i køkkenet på Skovbo.

Kontaktinfo

Susanne Skoubo Kjeldsen
Centerleder
Tlf.: 96284260
Send e-mail til rohsk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.