Vedtægter

Her kan du se de vedtægter, Støtte- og Vennekredsen arbejder efter.

Vedtægter for Støtte- og vennekredsen ved Rosenholm

Vedtægter for Støtte-og vennekredsen ved Rosenholm, opdateret d. 27. marts 2018

§1. Navn

Foreningens navn er "Støtte-og vennekredsen ved Rosenholm".

§2. Formål

Foreningens formål er at være med til at bidrage og støtte op omkring arrangementer, aktiviteter og faciliteter til glæde for beboerne.

§3. Kompetence

I relation til Herning Kommunes systemer har foreningen ingen kompetence, det være sig budgetmæssigt, omkring visitationer, behandlingsplaner osv.

Foreningen bliver orienteret i forholdene omkring Rosenholm og har mulighed for tilkendegivelser. Foreningen har mulighed for at planlægge/deltage i planlægning af forskellige arrangementer med tilknytning til Rosenholm, og være med til at tilføre Rosenholm ressourcer, som der budgetmæssigt kan være vanskeligt at få. Dette kan ske gennem ansøgningen til forskellige fonde og legater, medlemskontingent og andre indtægtsgivende aktiviteter.

§4. Medlemmer

I foreningen kan optages alle, som ønsker at støtte foreningens arbejde. Et medlemskab ved betaling af kontingent gælder et år, fra 1. januar til 31. december og skal derefter fornyes som efter §5.

§5. Kontingent

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen og forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§6. Bestyrelsen

Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer blandt pårørende eller andre med tilknytning til Rosenholm.

Fast bestyrelsesmedlem er lederen af Rosenholm.

Såvel i lige som ulige år vælges 2 medlemmer blandt pårørende eller andre med tilknytning til Rosenholm.

Valgene gælder for to år.

Bestyrelsen holder mindst 2 møder om året, indkaldt af formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær, og valgene afgøres ved stemmeflertal blandt bestyrelsesmedlemmerne.

§7. Formand, kasserer og sekretær

Formanden repræsenterer foreningen.

Foreningens økonomiske midler administreres af kassereren og placeres i et pengeinstitut.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i foreningen.

Sekretæren er ansvarlig for referatagtig, renskrivning og formidling af disse (evt. gennem Rosenholm).

§8. Generalforsamling

Generalforsamlingen er øverste myndighed.

Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tillige med dagsorden, og de af bestyrelsen indkomne forslag, skriftligt meddeles foreningens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

§9. Valg af bestyrelse

På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning og evt. godkendelse
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. §6
 6. Valg af 2 suppleanter
 7. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
 8. Evt.

§10. Regnskab.

§10.1. Regnskabet går fra 1. januar og til 31. december.

Regnskabet forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse, efter revision af den på generalforsamlingens valgte revisor.

§10.2. Principper for brug af Støtte -og vennekredsens midler.

 1. Personalet efterspørger hvilke ønsker beboerne har.
 2. Støtteforeningen tager spå sine 2 årlige møder stilling til, hvilke projekter der skal gives midler til.
 3. Ønskes midler til et arrangement, medsendes ca. pris for arrangementet.
 4. Støtteforeningens midler skal komme alle beboere til gode.

§11. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter ønske af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/5 af foreningens medlemmer.

§12. Opløsning af foreningen.

Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når beslutning herom er vedtaget på 2 efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte ekstraordinære generalforsamlinger.

Ved den første af disse skal beslutnings om opløsning vedtages med simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde det kulturelle arbejde omkring Rosenholm, Rosenholmvej 33-35, 7400 Herning.

Kontaktinfo

Susanne Skoubo Kjeldsen
Leder
Tlf.: 96284260
Send e-mail til rohsk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.